Verenso en NVAVG hebben een update van de Handreiking Wzd gepubliceerd. In de update zijn de meest recente wetswijzigingen verwerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Beoordeling bij twijfel aan de wilsbekwaamheid mag ook door de behandelend arts gebeuren.
  • De arts die de geneeskundige verklaring ten behoeve van een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling opstelt mag in dienst zijn bij de instelling waar de cliënt verblijft. De arts moet minstens een jaar geen zorg aan de cliënt hebben geboden.
  • Een rechterlijke machtiging kan ook worden afgegeven als de te bieden zorg passend is bij verblijf in een VVT instelling, ongeacht welke psychische stoornis het ernstig nadeel veroorzaakt.
  • De deskundige in stap drie, die advies geeft aan het ‘uitgebreide‘ overleg hoeft geen ‘externe’ deskundige te zijn; de deskundige moet wel een onafhankelijk advies geven.
  • Bij de eerste daadwerkelijke uitvoering hoeft niet van tevoren aan de zorgverantwoordelijke melding gedaan te worden, tenzij de zorgverantwoordelijke dit expliciet heeft vastgelegd.
  • Het besluit tot een spoedmaatregelen (artikel 15 Wzd) mag tot 48 uur na de start vastgelegd worden in het dossier.
  • De verklaring van de zorgaanbieder bij het verzoek om een RM in te stellen is vervallen.
  • Toegevoegd, in voetnoten, van een aantal relevante aanbevelingen uit de ‘Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1 om duiding te geven aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Verenso en NVAVG danken de projectleden en in het bijzonder de specialisten ouderengeneeskunde en juristen Robert Helle en Riekje Kaptein voor hun bijdrage aan deze update.

Inmiddels is er een onderzoek met betrekking tot de eerste wetsevaluatie van de Wzd en Wvggz gepubliceerd. Ook zijn Verenso en NVAVG gezamenlijk betrokken bij landelijke tafels over de wetsevaluatie. Inzet aan die tafels is om met het veld tot gezamenlijke input te komen waarbij het verminderen van de administratieve lasten, vooral rondom het stappenplan, onze grootste prioriteit heeft. Als de wetsevaluatie leidt tot een wetswijziging, zullen we de huidige handreiking wederom updaten.