Overige wet- en regelgeving

De meest relevante wetgeving voor de arts VG op het gebied van gezondheidsrecht gaat over patiëntenrechten, dwangopname- en behandeling en kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Samen met de KNMG, brancheorganisaties en andere beroepsverenigingen zet de NVAVG zich in om wetsvoorsteltrajecten te initiëren en beïnvloeden. Dit wordt gedaan door brieven te schrijven richting het ministerie van VWS en door de Tweede Kamer te benaderen met standpunten.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beperkt de contractsvrijheid voor de arts en geeft de patiënt onvervreemdbare rechten: rechten die altijd gelden. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een arts niet zomaar een behandelingsovereenkomst kan beëindigen, terwijl een patiënt dit wel kan. Op deze pagina van het KNMG wordt de praktijkvoering van deze wet verder uitgelegd.

Wet BIG

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners, onder andere middels het BIG-register.

Kwaliteitswet (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg specificeert goede zorg en geeft duidelijkheid over de klachtenprocedure omtrent zorg. Meer informatie over de praktijkvoering van de wet staat uitgelegd op deze pagina van de Rijksoverheid.

Wet toetsing levensbeëindiging (WTL)

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is de officiële naam van de euthanasiewet. Op deze pagina van de Rijksoverheid worden de verschillen tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgelegd en wordt de praktijkvoering van de wet toegelicht.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg en kan een zogeheten Wlz-indicatie afgeven. Lees hoe het regelen van een Wlz-indicatie in zijn werk.

Wet voor verplichte geestelijke zorg (Wvvgz)

De Wet voor verplichte geestelijke zorg regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De wet geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Meer informatie over de praktijkvoering van de wet.

Jeugdwet

De Jeugdwet is per 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de Wet op de jeugdzorg. Kernpunt van deze wet is dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet, om versnippering van de zorg tegen te gaan. Meer informatie over de praktijkvoering van de wet.

Lijkschouw