Hanna Oorthuys-prijs

De Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG) heeft tijdens de ledenvergadering op 20 april 2001 besloten om in het kader van haar twintigjarig bestaan een stimuleringsprijs in te stellen, de ‘Hanna Oorthuys-prijs. Deze wordt tweejaarlijks uitgereikt, in november van de even jaren.

Hanna Oorthuys

J.W.E. (Hanna) Oorthuys (1943-1992) was van 1972 tot 1975 werkzaam als arts in ’s Heerenloo-Lozenoord te Ermelo. In deze periode als ‘arts VG avant la lettre’ is haar belangstelling voor de etiologie van (verstandelijke) beperkingen bij kinderen ontstaan. Deze belangstelling leidde ertoe dat zij zich vervolgens specialiseerde in de klinische genetica.

Sinds 1975 was zij onder andere werkzaam bij het Instituut van Antropogenetica van de Universiteit van Amsterdam, het toenmalige Bureau Jonge Geretardeerde Kind van de GG en GD in Amsterdam en de vakgroep Kindergeneeskunde van het AMC. Binnen de klinische genetica hield zij zich met name bezig met de genetic counseling. Ook had zij een speciale polikliniek voor mensen met dysmorfe afwijkingen.

Haar proefschrift over het syndroom van Marfan kon zij helaas niet meer zelf verdedigen. Haar wetenschappelijke belangstelling was groot en gevarieerd. Ruim dertig publicaties dragen (mede) haar naam, met onderwerpen als Sotos-syndroom, trisomie 4p en Zellweger-syndroom.
In het AMC vindt regelmatig het Oorthuys-overleg plaats, waarin klinisch genetici, kinderartsen en artsen verstandelijk gehandicapten gezamenlijk discussiëren over specifieke syndromen.

De prijs

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingespannen voor de verdere ontwikkeling van het beroep arts VG in Nederland. Met de prijs wordt de waardering uitgesproken voor een wezenlijke bijdrage aan de verdere professionalisering van dit vakgebied. Ook niet-leden komen in aanmerking voor de prijs. Een speciaal ingestelde jury maakt een keuze uit de voordrachten en beslist wie de prijs wint. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een oorkonde.

Eerdere winnaars

De criteria om in aanmerking voor de prijs te komen zijn:

 • het leveren van een belangwekkende bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • het ontplooien van belangwekkende en vernieuwende initiatieven op het gebied van de organisatie van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • het vervullen van een voortrekkersrol bij activiteiten in of namens de beroepsvereniging NVAVG;
 • het op enige andere wijze in aanzienlijke mate bijdragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied.

Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen een stimulerings- en een oeuvreprijs. Tegenwoordig wordt dit onderscheid niet meer gemaakt.

De leden kunnen een persoon of instantie voordragen, die zich op bijzondere wijze inspant en aantoonbare voortgang boekt op een of meerdere van de volgende gebieden:

 • wetenschappelijk onderzoek
 • richtlijnontwikkeling
 • organisatie
 • samenwerking
 • profilering

Met als doel het verder ontwikkelen van het vakgebied van de arts VG en/of het verbeteren van de kwaliteit van de medisch zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ook kan een persoon of instantie worden voorgedragen, die werken heeft verzameld en/of zichtbare resultaten heeft geleverd op een of meerdere van de volgende gebieden:

 • ontwikkeling van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking
 • profilering van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Onderbouwing van kennis op het gebied van medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • verankering van het vakgebied van de arts VG in de gezondheidszorg in Nederland

Procedure

Leden en niet-leden kunnen per e-mail een voordracht met motivatie indienen.

Het bestuur van de NVAVG benoemt een jury, die uit drie personen bestaat:

 • twee leden van de NVAVG
 • één persoon van buiten de vereniging, die een dermate goed zicht heeft op de ontwikkelingen in het vakgebied en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat hij/zij een goed oordeel kan vellen over de ingediende voordrachten.

De winnaar of winnares van de vorige editie maakt automatisch deel uit van de jury. Hij of zij is de voorzitter van de jury.

Na de benoeming van de jury maakt het bestuur van de NVAVG een uiterste inschrijfdatum bekend tijdens de ALV en in het TAVG.

De keuze van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De voorzitter van de jury zal op de ledenvergadering de keuze van de jury bekendmaken en de prijs uitreiken.

Wil je iemand voordragen?

Maak dan gebruik van het format. Verstuur deze vervolgens naar secretariaat@nvavg.nl