Het heeft eerder al in ons tijdschrift het TAVG gestaan, maar voor de volledigheid ook nog een nieuwsbericht over de update van de multidisciplinaire richtlijn Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wat is er gewijzigd?

Ondanks zeer intensieve voorbereidingen en redactie rondes voor het verschijnen, zijn richtlijnen nooit af. Vanuit onze beroepsvereniging en de VGN zijn er meldingen binnengekomen over twee onjuistheden in de derde module Psychofarmaca bij probleemgedrag van deze richtlijn. Deze meldingen vragen om een correctie. Het gaat hierbij om

  1. onjuiste informatie voor wat betreft medicamenteuze behandeling van ADHD door een verkeerde opmaak van de tabel.
  2. onjuiste formulering over de wettelijke verplichtingen binnen de Wet zorg en dwang.

De correcties zijn besproken met de werkgroepleden en verwerkt in de nieuwe versie van de richtlijn. We vragen je om alleen de meest recente versie te gebruiken.

In de nieuwe versie zijn de volgende correcties aangebracht:

Wijziging op pagina 12

Oude tekst

De Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 januari 2020 van kracht is, vormt een belangrijk wettelijk kader voor het voorschrijven van psychofarmaca. Om zorgvuldige afwegingen bij de inzet van bepaalde zorg te waarborgen hanteert de Wzd een stappenplan. Zorgverleners hebben een wettelijke verplichting om het stappenplan van de Wzd te doorlopen:

  • Wanneer psychofarmaca (al dan niet off-label) worden voorgeschreven en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger zich hiertegen verzet (onvrijwillige zorg).
  • Wanneer psychofarmaca off-label worden voorgeschreven en de wilsonbekwame cliënt en/of diens vertegenwoordiger hiermee instemt (vrijwillige zorg).

Gecorrigeerde tekst

De Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 januari 2020 van kracht is, vormt een belangrijk wettelijk kader voor het voorschrijven van psychofarmaca. Om zorgvuldige afwegingen bij de inzet van bepaalde zorg te waarborgen hanteert de Wzd een stappenplan. Zorgverleners hebben een wettelijke verplichting om het stappenplan van de Wzd te doorlopen, wanneer psychofarmaca in afwijking van professionele richtlijnen wordt toegediend.

  1. Wanneer psychofarmaca (al dan niet in afwijking van professionele richtlijnen) worden voorgeschreven en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger zich hiertegen verzet (onvrijwillige zorg).
  2. Wanneer psychofarmaca (in afwijking van professionele richtlijnen) worden voorgeschreven en de wilsonbekwame cliënt en/of diens vertegenwoordiger hiermee instemt (vrijwillige zorg).

Wijziging op pagina 65, aanbeveling 2

Oude tekst

Wanneer in onderhavige richtlijn geadviseerd wordt off-label voorschrijven van psychofarmaca te overwegen bij probleemgedrag, dient het stappenplan van de Wet zorg en dwang verplicht gevolgd te worden indien er sprake is van onvrijwillige zorg en in het geval van wilsonbekwame cliënten. Het wordt zinvol geacht het stappenplan eveneens te volgen bij wilsbekwame cliënten, hoewel dit niet wettelijk verplicht is (niveau 4).

Gecorrigeerde tekst

Wanneer in de onderhavige richtlijn geadviseerd wordt off-label voorschrijven van psychofarmaca te overwegen bij probleemgedrag, dient het stappenplan van de Wzd gevolgd te worden indien er sprake is van onvrijwillige zorg en in het geval van wilsonbekwame cliënten*. Het wordt zinvol geacht het stappenplan eveneens te volgen bij wilsbekwame cliënten.

*Er is sprake is van een wettelijke verplichting om het stappenplan te doorlopen als medicatie in afwijking van professionele richtlijnen wordt toegediend.

Wijziging op pagina 65, tabel 3

Medicatie off-label is vervangen door ‘Medicatie niet volgens geldende richtlijnen’

Wijziging op pagina 259, tabel 66. Overzicht van farmacotherapeutische opties per indicatie, betreft geneesmiddelopties ADHD

Bij de indicatie ADHD is de tabel aangepast, vanwege een opmaakfout in de oude versie.

Nieuwsbericht van SKILZ over de stand van zaken

SKILZ verspreidde in maart 2022 een bericht over de stand van zaken van de richtlijn. Lees het bericht.

Nieuwe versie van de richtlijn.