Graag informeren we jullie over de publicatie van de richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg. Op 31 oktober 2023 is deze gepubliceerd op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl   

De richtlijn biedt zorgprofessionals handvatten om het zelfmanagement van cliënten goed te ondersteunen. De handreiking is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de richtlijn is er meer informatie beschikbaar, zoals een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Ook is er een wegwijzer gemaakt voor het vinden van diverse hulpmiddelen voor zelfmanagementondersteuning. Deze informatie is te vinden onder het kopje In de praktijk.   

Achtergrond bij de handreiking  

Blijvende gezondheidsproblemen hebben veel impact op het dagelijks leven. Het op een goede manier inpassen van een ziekte of beperking in het dagelijks leven, noemen we zelfmanagement. Zelfmanagementondersteuning is alle ondersteuning die een cliënt krijgt om met de gevolgen van een aandoening, ziekte of beperking om te kunnen gaan.  

Van zorgverleners, cliënten en naasten in de langdurige zorg wordt veel gevraagd. Dit komt onder meer door de druk op de zorg, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben cliënten en naasten behoefte aan gezamenlijke besluitvorming en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Ook hebben zij veel meer toegang tot medische informatie via internet en apps. Zelfmanagement kan aan deze onderwerpen positief bijdragen. De richtlijn zelfmanagementondersteuning biedt zorgverleners adviezen hoe zij deze ondersteuning het beste kunnen bieden.   
 
De richtlijn Zelfmanagementondersteuning speelt in op de behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn voor dit onderwerp. Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) is het multidisciplinaire karakter van de richtlijn vormgegeven. 
 
De SKILZ-handreiking richt zich specifiek op ondersteuning van cliënten die langdurige zorg ontvangen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

  • De meerwaarde van zelfmanagementondersteuning voor cliënten. 
  • Ondersteunende interventies voor zorgprofessionals  
  • Samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgverleners (de zorgdriehoek) 
  • Gesprekshulpmiddelen bij evaluatie van zelfmanagementondersteuning 
  • Organisatie van zelfmanagementondersteuning binnen zorgorganisaties