De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die deze week werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld.

Met de visie nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Ze werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en versterken de organisatie ervan. Zodat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.

Wat verandert de visie concreet?
➡️ We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
➡️ Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
➡️ We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
➡️ We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
➡️ We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
➡️ We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
➡️ We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
➡️ We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van: Patiëntenfederatie Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Zorgthuisnl, Apothekersorganisatie KNMP, KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland (PPN), Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Sociaal Werk Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse ggz, NVZ | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, ZKN – Zelfstandige Klinieken Nederland en VWS. Nu de visie is vastgesteld, starten we met de uitvoering.

Meer informatie over de visie?