Op 22 juni 2023 is de SKILZ-handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg gepubliceerd. De handreiking biedt zorgprofessionals handvatten om proactieve zorgplanning toe te passen en zo zorg te bieden die past bij de wensen van cliënten.

De handreiking is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Naast de handreiking is er meer informatie beschikbaar om proactieve zorgplanning toe te passen en zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar, zoals een samenvatting van de handreiking, een gesprekskaart en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Deze informatie vind je onder het kopje In de praktijk.

Wat is proactieve zorgplanning?
Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken tussen zorgverleners en cliënten/naasten over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

Waarom proactieve zorgplanning?
Mensen met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Voor zorgverleners is het een uitdagende taak om zorg te bieden die past bij wat de cliënt belangrijk vindt en bijdraagt aan kwaliteit van leven. Proactieve zorgplanning ondersteunt zorgverleners in dit deel van de zorgverlening. 

Inhoud
De handreiking en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ervaringen uit het werkveld en de knelpuntenanalyse gedaan onder zorgprofessionals in de praktijk. De handreiking heeft een multidisciplinair karakter en speelt daarmeeook in op deze behoefte van het werkveld. Door de gezamenlijke inbreng van Verenso, NVAVG, V&VN, NIP, BPSW, VGVZ, NVO en de Universiteit van Humanistiek is dat met de publicatie van deze handreiking gerealiseerd. SKILZ bedankt de werkgroepleden en in het bijzonder de voorzitter Prof. Dr. Daisy J.A. Janssen (hoogleraar ouderengeneeskunde) en vicevoorzitter Dr. Judith Peters (arts VG) voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de handreiking.

De SKILZ-handreiking richt zich specifiek op medische zorg en planning. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Toepassen van proactieve zorgplanning in de langdurige zorg
  • Gespreksvoering rondom proactieve zorgplanning in de langdurige zorg
  • Organisatie van proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

Proactieve zorgplanning is een actueel onderwerp en er zijn meerdere kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling is afgestemd met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland en de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) om richtlijnen voor de palliatieve fase en de tweedelijnszorg inhoudelijk op elkaar af te stemmen. De IKNL-richtlijn is op dezelfde dag als de SKILZ-handreiking gepubliceerd.

Meer informatie
Voor de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg en aanvullende informatie kun je terecht op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

De richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase is te vinden op Pallialine https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/proactieve-zorgplanning

Voor vragen kun je contact opnemen met SKILZ via bureau@skilz.nu