(Bron: Vilans) Door de toenemende complexiteit van zorgvragen in combinatie met een groeiende schaarste aan zorgprofessionals wordt het steeds moeilijker voor kwetsbare cliënten om toegang tot zorg geleverd te krijgen vanuit huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Hoe organiseren en garanderen we nu en in de toekomst medische zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die 24-uurs zorg nodig hebben? Hoe gaan we om met de beperkte capaciteit en de ongelijke verdeling van capaciteit tussen regio’s? Voor regio’s wordt het steeds lastiger om dit zelfstandig op te lossen. 

In het programma Medisch-generalistische zorg in de regio gaat Vilans samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erasmus Universiteit Rotterdam en regio’s op zoek naar écht andere manieren van het organiseren van medisch-generalistische zorg (MGZ). Ze brengen dit met regio’s in kaart, om daarna gezamenlijk stappen te zetten voor een toekomstbestendige medische zorg. 

Ondersteuningsteam MGZ voor strategie en implementatie

Het programma Medisch-generalistische zorg in de regio ondersteunt en stimuleert regionale initiatieven die met MGZ aan de slag zijn – of willen gaan – bij het vinden en ontwikkelen van organisatie- en domeinoverstijgende, innovatieve oplossingen. Het faciliteert versnelling door ondersteuning te bieden bij vraagstukken rondom strategie en implementatie. Samen met regionale partners brengen ze in kaart wat nodig is voor het zetten van de volgende stap naar een toekomstbestendige medische zorg in de betreffende regio. Daarbij is het (bestuurlijk) eigenaarschap belegd bij het regioproject.

Rol van Vilans, Erasmus Universiteit en VWS

Vilans heeft in het MGZ-programma de rol van strategisch adviseur en implementatiedeskundige voor de regio’s en vormt hierbij de verbindende rol tussen zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, huisartsendiensten en VWS. Daarnaast is Vilans kennisverspreider en aanspreekpunt voor regionale initiatieven. Erasmus Universiteit Rotterdam voert een formatieve evaluatie uit in een aantal regio’s, in bestuurlijke netwerken en bij beleidsmakers om zo geleerde lessen uit de regio’s én de consequenties voor beleid duidelijk te krijgen. VWS is de verbinder met landelijk beleid, wet- en regelgeving en relevante systeempartijen.   

Hoe komt jouw regio in aanmerking voor ondersteuning?

Vanuit het programma Medisch-generalistische zorg in de regio staat een ervaren ondersteuningsteam klaar om samen met u de medisch-generalistische zorg toekomstbestendig, regionaal te organiseren. De ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

Via een domeinoverstijgende regiotafel V&V of GHZ De penvoerder vanuit de regiotafel is eigenaar van het MGZ-project. Het eerste contact loopt via de betrokken ondersteuner van het team Waardigheid en trots in de regio.

Via een zelfstandig, regionaal initiatief. Er wordt vanuit de regio een projectleider en/of contactpersoon aangesteld voor het MGZ-project. Het initiatief heeft een eigenaar. Verbinding met een regiotafel is gewenst, maar niet noodzakelijk. Aanmelding kan via mgzinderegio@vilans.nl.

Kennisdossier Medisch-generalistische zorg

Een overzicht van praktijkvoorbeelden en publicaties over de ontwikkelingen op het gebied van MGZ in de regio binnen de ouderenzorg is gebundeld in het kennisdossier Medisch-generalistische zorg op de website van Waardigheid en trots. Hier staan de projecten beschreven rondom het anders organiseren van bijvoorbeeld triage, ANW-diensten, taakherschikking en domeinoverstijgend samenwerken.